Disclaimer

Hoewel de inhoud van de site met de grootste zorg is samengesteld, kan Clearview B.V. niet uitsluiten dat bepaalde informatie op de site onjuistheden bevat. Zolang Clearview B.V. geen ernstige nalatigheid kan worden verweten wijst Clearview B.V. iedere vorm van aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect voortvloeiend uit eventuele onjuistheden of onvolledigheden op de site af. 

- Alle prijzen op deze site zijn in euro's, worden op de factuur vermeld inclusief 21% BTW, tenzij anders is aangegeven.
- De informatie die op deze site wordt aangeboden is onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de prijzen en specificaties van producten. - Alle genoemde handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende eigenaar
- De getoonde afbeeldingen worden slechts ter illustratie gebruikt en kunnen afwijken van de aangeduide producten.
- Niets uit deze website mag worden vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Clearview B.V.

Clearview B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.